یکشنبه,27 اسفند 1396

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

فعالیت های گسترده منطقه 10

نشست آموزش و گفتگو در مورد برنامه نویسی موبایل و طراحی سایت و موقعیت های شغلی موجود برای جوانان محله هاشمی توسط آی تی سرای محله هاشمی منطقه ۱۰

 

                                                                                   

کلیک: 333 بار -