سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

ساختار مقالات

در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف مقاله، اساس و روش كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. طول چكيده در مقاله كامل كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشدچكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود. (چكيده مقاله با قلم B Mitra  اندازه pt. 14 با فاصله خطوط 1.5 سانتیمتر، فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده (Justfy) نوشته شود)

---- 1 سطر فاصله (B Mitra  pt. 11 نازك)----

واژه‌هاي كليدي: حداقل 3 و حداكثر 8 واژه كه با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند. (قلم B  Mitra  pt.11)

---- 1 سطر فاصله (BNazanin  pt. 11 نازك) ----

ساختار مقاله

(عنوان مقاله به صورت تك‌فاصله با قلم B Titr pt. 14 پررنگ)

----يك سطر فاصله (قلم B Mitra pt. 14 پررنگ)----

نام و نام خانوادگي نويسنده اول

وابستگی سازمانی

آدرس پست الکترونیکی

آدرس پستی – شماره تماس

نام و نام خانوادگي  نويسنده دوم

وابستگی سازمانی

آدرس پست الکترونیکی

 (قلم B Titr pt.  11 برای نام و نام خانوادگی، قلم B Mitra pt.  12 برای سایر اطلاعات شخصی)

---- 4 سطر فاصله (B Mitra pt. 12 نازك)----

چكيده (B Titr pt. 12 نازک)

در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف مقاله، اساس و روش كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. طول چكيده در مقاله كامل كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشدچكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود. (چكيده مقاله با قلم B Mitra  اندازه pt. 14 با فاصله خطوط 1.5 سانتیمتر، فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده (Justfy) نوشته شود)

---- 1 سطر فاصله (B Mitra  pt. 11 نازك)----

واژه‌هاي كليدي: حداقل 3 و حداكثر 8 واژه كه با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند. (قلم B  Mitra  pt.11)

---- 1 سطر فاصله (BNazanin  pt. 11 نازك) ----

عناوين بخش‌ها و زيربخش‌ها شماره‌گذاري شوند و  شماره 1 مربوط به مقدمه است.

   1ـ مقدمه (B Titr pt. 12 نازک)

شروع پاراگرافها از فاصله ۲/۵ سانتی متری گوشه سمت راست کاغذ

به منظور يكسان‌سازي مجموعه مقالات اين کنفرانس و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همه مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين راهنما به نويسندگان مقالات فارسي كمك مي‌كند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول همايش تهيه نمايند. توجه شود كه صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهيه مقالات است.

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم‌افزار مايكروسافت ورد نسخة (MS-Word 2007) 2007 به بعد استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صورت تك ‌ستوني با قلم (فونت) BMitra  و اندازه pt. 13 تك فاصله 
(
single space) تهيه شود. عنوان همه بخش‌ها با قلم BTitr  و اندازه pt. 12 نازک و عنوان زيربخش‌ها با قلم BTitr  و اندازه 11 نازک تايپ شود.  فاصله از لبه كاغذ از سمت چپ و سمت راست  2.5  بالا و پايين 3 سانتيمتر

کلیک: 716 بار - بروزرسانی در سه شنبه, 26 دی 1396 14:11
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید