سه شنبه,08 بهمن 1398

تلفن دبیرخانه88146121- 021 

فرآیند اجرایی

کلیه آثار ابتدا باید در پایگاه اینترنتی جشنواره ثبت اثر شوند.اسناد و مستندات هر اثر به محله مربوطه تحویل داده میشود.محله با بررسی اولیه آثار، اقدامات آموزشی و توانمندسازی را برای رفع ایرادهای احتمالی اثر انجام خواهد داد و اثر را به همراه شناسنامه آن، به دبیرخانه اجرایی ارسال می نمایند.آثار در دبیرخانه اجرایی به کارگرو ههای فنی تخصصی ارسال میشود.آثار ابتدا توسط داوران در کارگرو ههای فن یتخصصی ارزیابی اولیه میشوند.در گام اولیه، از هر کمیته 9 اثر برتر به مرحله بعدی داوری م یروند.راهبری کل جشنواره و کلیه سیاس تهای اجرایی، دستورالعم لها و فرایندها از طریق دبیرخانه مرکزی جشنواره به کلیه واحدها اعلام میگردد.

 

 

 

 

 

کلیک: 903 بار -

دیدگاه خود را ارسال نمایید